Welcome to Sanatorium Eden Ciechocinek   Click to listen highlighted text! Welcome to Sanatorium Eden Ciechocinek
http://www.eden-ciechocinek.pl/wp-content/uploads/2016/02/1-1.jpg

http://www.eden-ciechocinek.pl/wp-content/uploads/2016/02/3.jpg

http://www.eden-ciechocinek.pl/wp-content/uploads/2016/02/5.jpg

http://www.eden-ciechocinek.pl/wp-content/uploads/2016/02/7.jpg

Rezerwacja

Rezerwacji miejsc mogą Państwo dokonać:
telefonicznie: dzwoniąc pod numer (54) 283 60 82
faxem: wysyłając rezerwację pod numer (54) 283 64 15
pocztą elektroniczną: wysyłając e-mail na adres eden@eden-ciechocinek.pl
za pomocą poniższego formularza:


Rodzaj pokoju:
Rok, miesiąc, dzień przyjazdu (RRRR-MM-DD):
Rok, miesiąc, dzień wyjazdu (RRRR-MM-DD):
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE – RODO niniejszym informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PZN EDEN’’ Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. Mariana Mikołaja Kaczmarka z siedzibą w Ciechocinku przy ul. Słońskiej 15 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: • art 9 ust.2 lit h oraz art. 6 RODO w związku z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowia, ustawą z dni 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących przywróceniu lub poprawie zdrowia oraz działań medycznych z zakresu rehabilitacji uzdrowiskowej, • art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9. Ust 1 lit. a w celu wskazanym w treści udzielonej zgody • art. 6 ust. 1 lit. f – dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, co obejmuje np. marketing bezpośredni, dochodzenie ewentualnych roszczeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę obiektu i mienia na terenie Uzdrowiska (monitoring wizyjny) • art. 6 ust 1 lit b – w celu zawarcia i realizacji umowy. 3. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji związanej z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do nieudzielenia świadczeń zdrowotnych. 4. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być takie podmioty jak: Narodowy Fundusz Zdrowia, pośrednicy PFRON (MOPS, PCPR, Starostwa itp.), osoby upoważnione przez Panią/Pana do uzyskania dokumentacji medycznej, inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, podmioty współpracujące z Administratorem takie jak firmy informatyczne, hostingowe na podstawie zawartych umów powierzenia danych. 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami prawa, zwłaszcza z art 29 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Okres przechowywania wynosić będzie 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkiem: a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia która jest przechowywana przez okres 30 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu b) dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat Okres przechowywania danych osobowych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 3 miesiące, chyba że nagranie obrazu stanowi dowód w postępowaniu lub powzięciu wiadomości iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO a , w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

powrót na główną stronę sanatoria Ciechocinek

http://www.eden-ciechocinek.pl/wp-content/uploads/2016/02/2.jpg

http://www.eden-ciechocinek.pl/wp-content/uploads/2016/02/4.jpg

http://www.eden-ciechocinek.pl/wp-content/uploads/2016/02/6-1.jpg

http://www.eden-ciechocinek.pl/wp-content/uploads/2016/02/8.jpg
Click to listen highlighted text!